تغییر بعد از عمل زیبایی بینی

نمونه کار قبل و بعد جراحی بینی

عکس قبل و بعد انجام عمل زیبایی بینی

تماس سریع با دکتر ختمی