بینی گوشتی و عمل زیبایی

نمونه ای از بینی های گوشتی عمل شده

نتیجه فوق العاده بعد زا عمل بینی گوشتی توسط دکتر حسین ختمی

تماس سریع با دکتر ختمی