رضایت بیمار از جراحی بینی

نتیجه فوق العاده جراحی بینی

بیمار بعد از 7 ماه از جراحی بینی خود که توسط دکتر ختمی انجام شده است بسیار راضی بودند.

تماس سریع با دکتر ختمی