بینی عمل شده از زاویه کنار

نمونه عمل بینی از نیم رخ

نمونه عمل زیبایی بینی بعد از یک و سه ماه و رضایت کامل بیمار

تماس سریع با دکتر ختمی