یک ماه بعد از عمل بینی

نمونه عمل بعد یک ماه

رضایت کامل بیمار یک ماه پس از جراحی زیبایی بینی توسط دکتر حسین ختمی

تماس سریع با دکتر ختمی